SMD Zaanstreek Waterland

fam

De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (de SMD) is een organisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening. De SMD biedt een breed dienstenpakket aan en is actief in onderstaande regio’s van Zaanstreek-Waterland.

 

  • Schoolmaatschappelijkwerk

De Schoolmaatschappelijk werker van de SMD richt zich op de samenwerking tussen opvoeders, kind en de professionals in en soms buiten de school.

Primair onderwijs

Als opvoeders zich zorgen maken over hun kind kunnen ze daar altijd over praten met de leerkracht. Zo zal ook de leerkracht eerst met opvoeders praten als hij/zij zich zorgen maakt.

De opvoeders of de leerkracht of de intern begeleider kunnen de Schoolmaatschappelijk werker erbij vragen om mee te denken wat er nodig is om zorgen af te laten nemen. Soms kan het zijn dat er nog meer disciplines nodig zijn om een goed beeld te krijgen van wat er nodig is. In dat geval wordt een leerling besproken in het zorgoverleg van de school. De Schoolmaatschappelijk werker sluit ook aan bij dit zorgoverleg zodat hij mee kan denken of een wenselijke rol kan vervullen in de oplossing. Hierbij kan gedacht worden aan (lichte) opvoedondersteuning, ondersteuning op sociaal emotioneel vlak of het vinden van passende ondersteuning voor het kind en de opvoeders.

In sommige gemeenten biedt de SMD sociale vaardigheidstrainingen aan voor kinderen vanaf groep 3 en sociale vaardigheidstraining plus, voor kinderen van groep 8. De Schoolmaatschappelijk werker kan vertellen wat de mogelijkheden zijn per gemeente. 

Voorgezet onderwijs

De Schoolmaatschappelijk werkers bieden hulp aan jongeren op school. De Schoolmaatschappelijk werker zoekt samen met de leerling naar een goede samenwerking met opvoeders en professionals binnen en buiten de school zodat een leerling optimaal tot ontwikkeling kan komen.

Wanneer er sprake is van langdurige hulpverlening, hulpverlening in het gezin, verder onderzoek of therapie, dan zorgt de Schoolmaatschappelijk werker voor een goed aansluitende doorverwijzing naar een instantie buiten de school. Ook na doorverwijzing houdt de werker zo nodig contact met leerling, school en hulpverlening.

 

  • Ondersteuning bij huiselijkgeweld

Bij huiselijk geweld is er sprake van geweld door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Meestal is er sprake van machtsverschil, waarbij het slachtoffer afhankelijk is van de pleger. Het geweld kan zowel op lichamelijk, seksueel als op psychisch gebied zijn. Vormen van huiselijk geweld zijn intimidatie, isolatie, onthouden van geld of voeding en verwaarlozing.

De SMD heeft in een jarenlange nauwe samenwerking met de GGD expertise opgebouwd op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle medewerkers met het specialisme maatschappelijk werk hebben de basiscursus huiselijk geweld gevolgd. Aanvullend is een aantal SMD-medewerkers opgeleid als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het SMD: https://www.desmd.nl/home/schoolmaatschappelijk-werk/